Spring til indhold

Visitation

Ungehuset Fjordglimt indgår samarbejde om indskrivning af børn og unge i alderen 12-18 år fra alle 98 kommuner i Danmark.
Et samarbejde tager altid udgangspunkt i at visiterende Kommune henvender sig til Ungehuset Fjordglimt, efter at have samlet sig et klart overblik over den unges udfordringer og ressourcer. Dette for at kunne konkretisere den visiterende kommunes ønsker og behov bedst muligt for at kunne sætte bedst mulige støtte op om barnet/unge.
Jf. gældende lovgivning har visiterende myndighed inden indflytning udarbejdet en børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50, som beskriver ressourcer og problemer hos den unge, dennes familie og netværk. Selve undersøgelsen danner baggrund for barnet/unges handleplan, som ved en indskrivning bliver oversat til en pædagogisk interventionsplan af personalet på Ungehuset Fjordglimt. Dette for at skabe klarhed og gennemsigtighed i forhold til den pædagogiske indsats, som meget gerne skal resultere i et succesfuldt anbringelsesforløb.

Visitations process

1. Den anbringende Kommune retter henvendelse til Ungehuset Fjordglimt
Der oplyses omkring den unges problematikker og ressourcer/kompetencer, derefter vurdere Ungehuset Fjordglimt henvendelsen og tager stilling til, om vi kan se barnet/unge kan opnå trivsel og udvikling i de pædagogiske rammer vi stiller til rådighed. Ungehuset Fjordglimt melder herefter tilbage til visiterende
kommune for en konkret specifik udmelding om muligheden for et samarbejde.

2. Møde: der aftales et møde hvor barnet/den unge, samt forældremyndighedsindehaveren, den anbringende kommune, samt repræsentanter for opholdsstedet deltager.
Mødet er først og fremmest planlagt for at give barnet/unge og eventuelle forældre mulighed for at blive præcise på hvad Ungehuset er for et sted og hvad det indebærer at bo på Fjordglimt.
Eksempelvis hvorledes dagligdagen er skruet sammen, info omkring ungegruppen der bor på Fjordglimt, aktiviteter mv.
Mødet afholdes i udgangspunktet hos visiterende kommune medmindre der er konkret ønske om at mødet afholdes på Fjordglimt..

3. Hvis der er tale om en Akut anbringelse, stiller Ungehuset Fjordglimt sig til rådighed, for at være visiterende kommune behjælpelig med pædagogisk observation, som visiterende Kommune herefter kan bruge til beskrivelse af formålet med anbringelsen, og dertilhørende handleplan.

Indkøringsfasen

Når selve anbringelsen er en realitet, vil Ungehuset Fjordglimt ved behov afhente den unge enten hjemme eller hvor den unge er aktuelt bosiddende, så alle relevante ting som barnet/unge måtte ønske sig kommer med i de nye rammer i Ungehuet Fjordglimt. Alternativt kan den unge bringes til opholdsstedet af sine forældre eller visiterende kommune.
Herefter indgår den unge i dagligdagen på Fjordglimt ud fra den indkøringsplan der altid er udgangspunktet for de første 4 uger på Fjordglimt.
Det er i udgangspunktet en betingelse, at barnet/unge er visiteret og optaget på et relevant skoletilbud/uddannelsestilbud inden selve indflytningen.

OBS!

Der kan i særlige tilfælde være brug for en akklimatisering/stabilisering i en indkøringsperiode, hvis Ungehuset Fjordglimt og visiterende kommune vurdere at der er et sådan behov. Her udarbejdes et individuelt projektforløb alt afhængigt af hvad der er behov for hos barnet/unge. Dette for at skabe særligt tryghedsskabende omstændigheder, inden barnet/unge flytter endeligt ind på Fjordglimt.